PhotoNameFromToQualification
Ajaya Bijaya Nanda Sharma ---
Sri Sidhartha Kumar Roy8.09.201512.09.1015MCA
Prof.Dr Ganeswar Tripathy29.08.199729.10.65M.A
Prof.Bijayabandhu Mishra29.08.199731.08.1997M.A.
kshetra mohan mohanta20.06.0631.08.1997M.Sc.
Dr. Bhubanananda Saha01.12.9208.08.93M.A., Ph.D